Reklamačný poriadok

Úvod InformácieReklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Všeobecné ustanovenia

 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ reklamačný poriadok“).


Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného a  úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.


Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Na zaistenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného
v e-shope www.zlatystrom.eu, spoločnosti Silvia Bubelová-ZLATÝ STROM, Papradno 130, 018 13 Papradno,  
vydáva tento reklamačný poriadok, platní od 01.03.2017.1. Kupujúci reklamáciu tovaru uplatňuje písomne, formou listu alebo e-mailu.

2. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, presný popis závady, kontaktné údaje kupujúceho a návrh na riešenie problému.

3. Predávajúci nezodpovedá za škody reklamovanej zásielky spôsobené prepravou. Oprávnenie na záruku zaniká tiež v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

4. Reklamácia tovaru sa vzťahuje len na vady, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania.

5. Chybný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady formou doporučeného listu, poisteného listu alebo balíka,

( zasielanie formou dobierky sa neuznáva! ), na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie a kópiou dokladu o zaplatení.

 

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:

Silvia Bubelová-ZLATÝ STROM

Papradno 130

018 13 Papradno

 

6. V prípade, ak výrobok nebude vykazovať vady a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7. Reklamačného konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

8. Ak bude akceptovaná reklamácia tovaru + odstránenie vady, všetky náklady hradí predávajúci.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamácie, pokiaľ sa účastníci preukázateľne nedohodnú inak.

10.Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný  poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu www.zlatystrom.eu.

Copyright 2017 - 2023 © zlatystrom.eu