Obchodné podmienky

Úvod InformácieObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a platia

pre nákup v internetovom obchode  www.zlatystrom.eu ( ďalej len "e-shop" ).2.Predávajúcim  e-shopu je:

 

Silvia Bubelová-ZLATÝ STROM

Papradno 130

018 13 Papradno

Slovenská republika

IČO: 48090794

DIČ: 1078994158

 

Nie sme platcami DPH

 

E-mail: silviabubelova@gmail.com

 

Číslo účtu: 5069435419/0900

BIC-SWIFT kód: GIBASKBX

IBAN: SK 8209000000005069435419 

 

3.Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu č.330-22099 Považská Bystrica, vznik oprávnenia 06.03.2015.

4.Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01.03.2017.

 

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.Kupujúci bol oboznámený ako so všeobecnými obchodnými podmienkami, tak aj s reklamačný poriadok

a súhlasí s nimi.

2.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu podáva súhlas, že tieto obchodné podmienky spolu

s reklamačným poriadkom 

sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté v našom e-shope www.zlatystrom.eu

3.Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim.

4.Údaje uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári musia byť pravdivé a presné.

5.Vyplnením objednávky dáva kupujúci súhlas s použitím a archivovaním svojich osobných údajov a údajov o jeho objednávkach.

Osobné údaje kupujúceho môže predávajúci spracovať a použiť v rámci právnych predpisov pre administratívne

a účtovné záležitosti svojej firmy.

6.Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho

a predávajúceho.

7.Kupujúci sa zaväzuje odobrať a zaplatiť celkovú sumu za objednaný tovar a ďalšie poplatky súvisiace

s objednaný mi tovarom, tzv.pošovné, valné, dobierka.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré objektívne bránia plneniu podľa kúpnej zmluvy.

2.Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

3.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. 

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kúpeného čísla a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie za objednaný tovar.

5.Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s dokumentáciou ( daňový doklad, kópia ústrižku od doručovateľa ) vo forme poistenej zásielky v poriadku, neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale.

6.Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

7.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu celkovú sumu za objednaný tovar bez poštovného spôsobom, na ktorom sa obe strany dohodli, v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia a prekontrolovania tovaru.

 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní v prípade kozmetických výrobkov, pri predaji tovaru uzavretom v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo 

z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 

1.Storno objednávky zo strany kupujúceho

- kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania

- v prípade, že kupujúci časť alebo celú kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet v lehote 14-ich pracovných dní od žiadosti o storno objednávky.

 

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade

- ak objednávku nejakým spôsobom nebolo možné potvrdiť

- ak kupujúci už v minulosti nezaplatil alebo neprebral objednaný tovar

 

3.V prípade, ak objednaný tovar nie je na sklade a predávajúci musí stornovať objednávku, ihneď kontaktujte kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

 

KÚPNA CENA

 

1. Kúpna cena je konečná cena vrátane 20% DPH každého jedného výrobku v aktuálnej ponuke.

2. Kúpna cena je uvedená v mene €.

3. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho na adresu kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári.

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť objednaný tovar + poplatky za dodanie tovaru týmto spôsobom:

 -  platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, platba pri prevzatí tovaru na dobierku.

5. Kupujúci pri platení objednaného tovaru musí uviesť správny variabilný symbol.

6. Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní celej čiastky za tovar + poštovné.

7. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť  akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

 

1. Dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

2. Odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. 

3. Predávajúci má právo od kupujúceho na uhradenie celej kúpnej ceny + nákladov súvisiacich s dodaným tovarom.

4. Predávajúci má právo kontaktovať kupujúceho buď formou e-mailu alebo telefonicky.

5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase

a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

1. Kupujúci má povinnosť prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu celkom, t.j. vrátane nákladov na prepravné,

balné.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, ako bolo uvedené v objednávkovom formulári.

 

DODACIE PODMIENKY

 

1. Doba expedície tovaru kupujúcemu je 7 pracovných dní, ak je tovar skladom a 10 pracovných dní, ak tovar nie je skladom.

Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca.

2. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.

3. Predávajúci, ak nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, informujeme o tejto skutočnosti 

v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania zásielky alebo mu navrhne dodanie iného tovaru.

4. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať prijatú zásielku, ako aj jeho obal.

6. Ak kupujúci zistí, že zásielka alebo obal je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť

záznam o poškodenom tovare a ihneď, najneskôr 24 hodín od doručenia zásielky informovať predávajúceho.

7. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek poškodeniu zásielky bez spísanie protokolu o zistených chybách s doručovateľom, predávajúci už na takéto prijaté zásielky neprijíma reklamácie.

 

ZÁRUČNÁ DOBA 

 

- záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom

- záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim

- záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave

- záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru v dôsledku nesprávneho používania alebo skladovania.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho budú použité iba pri plnení kúpnej zmluvy a svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a nebudú inak použité ani poskytnuté tretej osobe, výnimku tvoria osoby vykonávajúce doručovanie zásielok.

Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. 

2.Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch ( tzv.newsletter )alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

3. Ak si naďalej zákazník nebudete želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním

e-mailu o ukončení na náš e-mail info@zlatystrom.eu.

4. Kupujúci dáva súhlas so spracovaním osobných údajov odoslaním objednávky.

Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

5. Osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä

so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

6. Náš e-shop si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom ( heckerom ) 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

2. Všetky zmeny vykonané v týchto obchodných podmienkach sú platné zverejnením na internetovej stránke nášho e-shopu.

3. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa vykonáva prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 

Zákona.zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj


Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Tel.: 032/6400 109

E-mail: tn@soi.sk

 

Copyright 2017 - 2023 © zlatystrom.eu